Algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden van BOB’S CARPARTS. Handelend onder de naam BOB’S CARPARTS. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen BOB’S CARPARTS en een koper waarop BOB’S CARPARTS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Offertes, bestellen & tot stand komen overeenkomst

2.1 De door BOB’S CARPARTS gemaakte offertes, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijs is exclusief BTW tenzij anders aangegeven. Offertes kunnen tot uiterlijk 5 werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding van opdrachtgever door BOB’S CARPARTS worden herroepen. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

2.2 Eventuele begrotingen, plannen, analyses, technische gegevens, programmatuur, monsters of andere bescheiden welke een offerte vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van BOB’S CARPARTS en dienen op eerste verzoek franco te worden geretourneerd. Deze zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van BOB’S CARPARTS niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of bij opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever zal in dit kader alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van BOB’S CARPARTS. Opdrachtgever verplicht zich in dit kader tevens om eveneens een geheimhoudingsverplichting op te leggen aan derden, al dan niet in dienstbetrekking bij opdrachtnemer werkzaam, die uit welke hoofde ook, inzage hebben of zullen verkrijgen c.q. op andere wijze bekend raken met de bedoelde informatie.

2.3 Alle uitingen van BOB’S CARPARTS op de website of in catalogi gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.4 Bestellingen kunnen onder vermelding van klantnummer, uw meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen per e-mail, via websites van BOB’S CARPARTS of telefonisch worden geplaatst.

2.5 BOB’S CARPARTS behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

2.6 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal BOB’S CARPARTS in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.

2.7 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat BOB’S CARPARTS de bestelling heeft geaccepteerd.

3. Prijzen

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de door BOB’S CARPARTS gehanteerde prijzen exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen, rechten en kosten.

3.2 De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd. Of actiematig worden gebruikt onder vermelding van een uiterste besteldatum.

3.3 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is BOB’S CARPARTS bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.4 BOB’S CARPARTS is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering

4.1 Levering binnen Nederland geschiedt vanaf eigenvervoer bestelbus van BOB’S CARPARTS tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De goederen zijn vanaf het verlaten van het magazijn c.q. bestelbus voor risico van opdrachtgever en worden door BOB’S CARPARTS niet verzekerd. Dit geldt onverminderd indien BOB’S CARPARTS voor het transport van de goederen zorg draagt. In dat geval zal franco levering slechts geschieden indien en voor zover dit is overeengekomen en op de factuur of op andere wijze wordt aangegeven. Ingeval het factuurbedrag van de te leveren goederen minder dan €200,– exclusief BTW bedraagt, zullen de transportkosten in ieder geval voor rekening van opdrachtgever zijn. Bij een factuurbedrag hoger dan € 200,– exclusief BTW kan hiervan worden afgeweken. Indien het factuurbedrag van de te leveren goederen minder dan € 45,– exclusief BTW bedraagt zullen er administratiekosten en kleine order kosten worden gerekend, deze zijn voor rekening van opdrachtgever. Bij een factuurbedrag hoger dan € 45,– exclusief BTW kan hiervan worden afgeweken.

4.2 BOB’S CARPARTS bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.

4.3 BOB’S CARPARTS levert de bestelling met bekwame spoed af. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

4.4 BOB’S CARPARTS behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die ik bij bestellingen in acht neem kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de artikelen te melden. Als dan wordt de levering eventueel op kosten van BOB’S CARPARTS aangevuld of opnieuw gedaan.

4.6 Foutief geleverde zaken dienen binnen 5 werkdagen na de datum van de pakbon of factuur te worden geretourneerd onder vermelding van het ordernummer. Wij dienen een verzoek tot retournering zonder opgaaf van reden af te wijzen. Retourzendingen van zaken anders dan wegens foutieve levering zullen door ons worden beoordeeld of en zo ja tegen welke condities zij zullen worden retourgenomen. Zaken die wij niet op voorraad hebben kunnen te allen tijde speciaal worden besteld. Koper is verplicht deze speciaal voor hem bestelde zaken onvoorwaardelijk af te nemen. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de koper.

Ook de annulering van speciaal bestelde goederen in het eigen merk van de kopende partij en/of goederen speciaal op maat besteld en/of gemaakt zal schriftelijk moeten plaatsvinden. Bij annulering gelden de voorwaarden zoals bij lid 4.7 vermeld.

4.7 De geplaatste orders kunnen bevestigd worden middels een orderbevestiging. Bij een annulering van een getekende orderbevestiging wordt er 20% van het totale bedrag in rekening gebracht aan de kopende partij. Wanneer een prijsafspraak en/of een leveringsafspraak gemaakt wordt voor een bepaalde vastgelegde periode verplicht BOB’S CARPARTS zich deze na te komen, prijsafspraken en genoemde voorwaarden zijn bindend voor beide partijen. Bij annulering van een order met prijs- en leveringsafspraken worden annuleringskosten in rekening gebracht van 20% van het totaal bedrag aan te leveren goederen van de desbetreffende periode. Wanneer er prijsafspraken worden gemaakt die gelden bij een minimaal aantal af te nemen producten per jaar wordt er 20% over het totale jaarorderbedrag verrekend aan de kopende partij. Bij speciaal op maat bestelde/gemaakte/verpakte goederen wordt bij annulering 30% in rekening gebracht i.v.m. de hiervoor gemaakte kosten.

5. Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van de facturen door middel van een wettig betaalmiddel contant of via pin zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door BOB’S CARPARTS aangewezen bank- of girorekening binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden. De op de bank/giroafschriften/facturen van BOB’S CARPARTS aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

5.2 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van de verschuldigde rente, boete(s) en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.3 Het door opdrachtgever verschuldigde bedrag is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling noodzakelijk is bij niet stipte betaling van het overeengekomen bedrag op de vervaldag; wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt; tot boedelafstand overgaat; surseance van betaling aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd; wanneer enig beslag op het geheel dan wel een gedeelte van de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; wanneer opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden; enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet nakomt; overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn onderneming in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn onderneming. Zulks onverminderd het recht van BOB’S CARPARTS op vergoeding van kosten, schade en interesten.

5.4 BOB’S CARPARTS is te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft BOB’S CARPARTS het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van BOB’S CARPARTS tot vergoeding van (on)kosten en winstderving.

5.5 Indien betaling niet tijdig geschiedt kan BOB’S CARPARTS de uitvoering van de opdracht opschorten.

5.6 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt er na de eerste dag van de overschrijding van de termijn een herinnering/rekeningoverzicht toegezonden naar de opdrachtgever/klant. De eerste aanmaning zal na 14 dagen worden toegezonden. In geval van een aanmaning worden er 45 euro excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht + een rente percentage van 9% over het openstaande factuurbedrag.

5.7 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals deze in dit artikel zijn aangegeven ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van BOB’S CARPARTS, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 BOB’S CARPARTS is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van BOB’S CARPARTS zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7. Garantie

7.1 BOB’S CARPARTS garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende zes maanden na aflevering.

7.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij BOB’S CARPARTS worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

7.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 7.2 gestelde voorwaarden is voldaan, BOB’S CARPARTS het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van BOB’S CARPARTS).

7.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:

  • Het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
  • Wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
  • Sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik zoals het niet in acht nemen van de eventueel bijbehorende gebruiksaanwijzing;
  • Het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
  • Sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
  • BOB’S CARPARTS niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

7.5 Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij is BOB’S CARPARTS, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk. BOB’S CARPARTS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, direct en indirect, welke is ontstaan te gevolge van het onkundig of onjuist gebruiken van de door BOB’S CARPARTS geleverde artikelen.

8. Overmacht

8.1 Overmacht geldt, indien omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst hinderen: bv. arbeidsconflicten, brand, overstroming, natuurcatastrofen, ziekte, mobilisatie, inbeslagname, embargo, verbod op deviezen overdracht, opstand, te kort aan en/of problemen met vervoermiddelen, schaarste aan grondstoffen, beperkingen in energiegebruik, maatregelen genomen door de overheid en alle omstandigheden die zich voordoen buiten de wil van BOB’S CARPARTS om. Vanzelfsprekend zal BOB’S CARPARTS de koper hiervan ten spoedigste inlichten. De uitvoering van de bestelling is ten tijde van overmacht niet afdwingbaar en overeengekomen prijzen kunnen aangepast worden aan eventuele nieuwe omstandigheden.

9. Montage

9.1 Alle auto onderdelen en/of wielservicematerialen dienen door een professionele monteur in een professioneel uitgeruste werkplaats te worden gemonteerd, met inbegrip van aftermarket onderdelen die bij BOB’S CARPARTS zijn gekocht. Tijdens installatie beschadigde of kwijtgeraakte onderdelen zullen niet terugbetaald of vervangen worden noch zal enigerlei verzoek in die richting gehonoreerd worden. Alle adviezen en technische informatie die door BOB’S CARPARTS wordt verstrekt zullen onder uw eigen discretie worden gebruikt. BOB’S CARPARTS zal geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor welk misverstand of verkeerde interpretatie dan ook dragen.

10. Persoonsgegevens

10.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van BOB’S CARPARTS opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt BOB’S CARPARTS de gegevens voor interne marketingdoeleinden zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi.

10.2 Wanneer BOB’S CARPARTS gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

10.3 Met alle ter beschikbaar gestelde documenten, beeldmateriaal, software en/of andere bedrijfsgevoelige informatie van de opdrachtgever of desbetreffende wederpartij zal vertrouwelijk worden omgegaan. Enkel na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer zullen deze materialen en/of informatie aan derden beschikbaar worden gesteld.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van BOB’S CARPARTS met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 7 geregelde garantie.

11.2 BOB’S CARPARTS is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

11.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van BOB’S CARPARTS beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

11.4 De betreffende eigen merk verpakkingen zijn gebaseerd op de door BOB’S CARPARTS eerder samengestelde conceptverpakkingen. De door u aangegeven aanpassingen zijn doorgevoerd in het ontwerp. Zijn deze aanpassingen niet doorgevoerd of door u aangepast in de omschrijving dan kan BOB’S CARPARTS niet aansprakelijk worden gesteld. BOB’S CARPARTS is niet aansprakelijk voor niet eerder opgevallen en/of niet gecorrigeerde druk-, zet- of typefouten op het product en/of op haar verpakking geleverd in het eigen merk van opdrachtgever.

12. Informatievoorziening

12.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door BOB’S CARPARTS al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

13. Geschillen

13.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar BOB’S CARPARTS is gevestigd bevoegd, tenzij BOB’S CARPARTS voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »